Doelstelling

De commissie Israël stelt zich een viertal doelstellingen:

 1. Liefde voor Israël: als binnen de verschillende gemeenten meer liefde voor Israël zou zijn dan zal er ook meer gebed komen. Dit wil de commissie bereiken door het geven van lezingen, contact te leggen met jongeren, in het ledeninformatieblad, kerkblad en andere organen verslag te doen van werkzaamheden en door gebed.
 2. Jaloers maken: de Bijbelse opdracht zoals Paulus die verwoordt, zodat er een ingang is om hen het Evangelie van de gekruisigde Christus te betuigen. Dit wil de commissie bereiken door in contact te komen met Joden, te investeren in deze relaties en Bijbels en geestelijke lectuur te verspreiden. Doordat christenen een beladen geschiedenis hebben als het gaat om antisemitisme en Jodenvervolging, is het van groot belang dat we niet alleen met woorden, maar ook met daden bewijzen dat wij het Joodse volk van harte liefhebben.
 3. Kennis over en uit Israël: voor het invulling geven aan onze roeping ten aanzien van Israël is kennis over en uit Israël essentieel. Dit wil de commissie bereiken door het organiseren van lezingen, predikantendagen en studiereizen, door studies uit te geven en aandacht te vragen voor het onderwerp in het curriculum van de predikantenopleiding.
 4. Eenduidige visie: het is belangrijk om vanuit een eenduidige en gedeelde visie te werken.

Binnen de commissie is de visie op Israël voortdurend onderwerp van aandacht. Om deze visie een gedeelde visie te laten blijven, zal deze ook regelmatig op de synodetafel worden gebracht.

Onze opdracht

Om zichtbaar en hoorbaar aanwezig zijn moeten activiteiten worden geïnitieerd en gecoördineerd. Dit doet de commissie door het starten en onderhouden van concrete projecten in Israël, waaronder het inloophuis in Dimona. Maar ook door de promotie en het faciliteren van de Israëlzondagen en de organisatie van de Israëldag. Door verschillende activiteiten te combineren of op elkaar af te stemmen bereiken we als landelijke kerk meer effect. Dit is dan ook de belangrijkste taak van de commissie Israël. Zij staat onder verantwoordelijkheid van de Generale Synode van de Hersteld Hervormde Kerk en rapporteert jaarlijks over haar werkzaamheden. Om de kerk tot een getuigenis te laten zijn, worden de kerkelijke gemeentes betrokken in de activiteiten. Het getuigenis om het Joodse volk tot jaloersheid te brengen, blijft het uitgangspunt. Daarom is zichtbaar aanwezig zijn belangrijk. Maar niet alleen zichtbaar, ook hoorbaar. Het getuigenis van de opgestane Christus moet worden gebracht. In persoonlijke gesprekken, in grote gezelschappen of welke gelegenheid zich dan ook voordoet.

Voor en onder het Joodse volk

De commissie Israël richt zich voornamelijk op het Joodse volk, waar zich dat ook bevindt. Dat hoeft niet specifiek in Israël te zijn. En in het bijzonder in ons eigen land moeten we hen niet uit het oog verliezen. Bovendien hebben Joden in ons eigen land vaak relaties in Israël. Deze relaties kunnen zeer waardevol zijn voor ons. Via dit kanaal kunnen goede ingangen worden gevonden om tot een getuigenis te zijn.

Waarom Israël?

Als kerk hebben wij een roeping ten aanzien van Israël. De ‘beminden om der vaderen wil’ hebben een bijzondere positie gehad en hebben dat nog. Zij zullen dat blijven houden vanwege Gods onbezweken trouw. Het valt niet te ontkennen dat het antisemitisme de laatste jaren weer is toegenomen. Vele Joden zien zich, om welke reden dan ook, genoodzaakt om naar Israël te gaan. Zeker door de oprichting van de staat Israël in 1948 zien zij en wij ons voor tal van vragen gesteld. De complexiteit van land en volk is groot, zowel politiek als theologisch.

De commissie is van mening dat Israël het volgende nodig heeft:

 • Steun – Het volk Israël heeft nodig dat het zich gesteund weet. Het is voor hen van belang dat er christenen en christelijke kerken betrokkenheid tonen.
 • Tot jaloersheid wekken – De kerk en de christenheid weet zich geroepen om Israël door christelijke handel en wandel tot jaloersheid te wekken.
 • Dieper inzicht in de openbaring van God – Het is van groot belang dat de christelijke kerk zich realiseert dat de HEERE Zich in het bijzonder  heeft geopenbaard in Zijn omgang met Zijn volk Israël. Hier liggen schatten voor de kerk. Daartegenover staat dat de kerk de roeping heeft om met wijsheid ten aanzien van het volk Israël het openbaringskarakter van het Nieuwe Testament te verhelderen en te betuigen.
 • De gekomen Messias – Het is de roeping van de kerk om aan het volk Israël te betuigen dat Jezus de Christus de Messias is. Dat in Jezus de profetieën omtrent de Messias in vervulling zijn gegaan. Daarbij dient, naast Zijn Koninklijk en Profetisch ambt, vooral aandacht te worden gevraagd voor het feit dat Zijn Messiasschap priesterlijk van karakter was, de offerdienst van het eerste Verbond tot vervulling brengend, in de reinheid van Zijn leven en in Zijn verzoenend, plaatsvervangend sterven.
 • Het licht van de Heilige Geest – Voor de kerk en voor het volk Israël geldt dat zij het licht van de Heilige Geest niet kunnen missen waar het gaat om het juiste zicht op het Oude Testament, de Boeken van het Oude Verbond, de Tenach en om de erkenning van de boeken van het Nieuwe Verbond als openbaring van God en om erkenning van Jezus als de gekomen Christus.
 • Geloof en bekering – Het volk Israël heeft, net als elk mens – geschapen maar gevallen-, geloof en bekering nodig. Zonder geloof in Christus en zonder bekering geen zaligheid, ook niet voor leden van het eerst gekozen volk van God.

Onze roeping

Onze roeping

De kerk heeft t.o.v. Israël als haar oudste broeder bijzondere verplichtingen om twee redenen. De eerste reden is dat Israël van God een bijzondere positie heeft verkregen in de heilsgeschiedenis. De tweede reden is dat de kerk middellijk door Israël een deel van de Gods openbaring (Tenach – Oude Testament) heeft ontvangen. Daarbij moet ons de liefde ván Christus, en de liefde óm Christus’ wil drijven om Israël voor haar Messias te winnen.

De voornaamste roeping die de kerk heeft ten aanzien van Israël is tweeërlei:

1. De verkondiging van het Evangelie

Er moet naar wegen, middelen en contacten gezocht worden waarlangs en waardoor kan worden getuigd dat Yeshua is HaMassiach. Daarbij is het belangrijk om een goede relatie te hebben. Joden zijn bang voor de bekeringsijver van christenen. Dit stoot zelfs af. Daarom moet er goed worden geluisterd en vertrouwen worden gewekt, zodat het gesprek kan worden aangegaan.

2. Diaconaat

Niet alleen de geestelijke, maar ook de stoffelijke nood is onder veel Joden groot. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat vooral orthodoxen grote gezinnen hebben en dat veel Joden uit de wereld terugkeren naar Israël. Er zijn talloze projecten die de kerk kan faciliteren en vooralsnog zijn er al een klein aantal projecten gestart. Woorden en daden moeten samengaan, om zo ook in dat opzicht een goede reuk van Christus te verspreiden en hen tot jaloersheid te verwekken.

Als het gaat om hoe de Hersteld Hervormde Kerk verder kan bijdragen in het vervullen van haar roeping jegens haar oudste broeder dan is verder nog van belang:

 1. Ons afvragen wie is Christus voor ons persoonlijk, en voor de kerk
 2. Door gebed, zowel persoonlijk als in de voorbede in de wekelijkse erediensten
 3. Zoeken tot jaloersheid te verwekken.
 4. Liefde tot en begrip voor Israël kweken.
 5. Ontwikkelingen volgen die betrekking hebben op Israël.
 6. Bestuderen van de oud-testamentische profetieën met betrekking tot Israël, volk en land. 
 7. Bestuderen van de boodschap van het Nieuwe Testament met betrekking tot Israël, volk, land.

Vier pijlers

1. Netwerken uitbouwen

Er wordt veel gedaan voor Israël door tal van stichtingen, werkgroepen, deputaatschappen enzovoorts. De commissie onderhoudt hiermee contacten. Dit geldt ook voor organisaties binnen zowel het orthodoxe als liberale Jodendom. Verder zal de samenwerking met het GDC verder vorm worden gegeven.

2. Planmatige communicatie

Om meer bekendheid te genereren in de gemeentes wordt de communicatie planmatig opgezet. Daarin hebben ook de gemeentes een plaats, zodat via gemeente-avonden, contactmiddagen enzovoorts informatie wordt verstrekt. Verder is de functie van deze website bedoeld om mensen te informeren over de projecten die we steunen.

3. Kennisoverdracht

De kennis over Israël en het Joodse volk is gering gebleken. Binnen de commissie wordt gewerkt aan een structurele manier om kennis over te dragen aan predikanten, studenten, ambtsdragers en gemeenteleden. Denk hierbij aan predikantendagen, studiereizen enzovoorts.

4. Gemeentestichter

Die cii. Israël zoekt  een Joodse voorganger die de roeping heeft om een Messiasbelijdende gemeente op te zetten in Israël en hem daarbij helpen. Inmiddels zijn er gesprekken met een mogelijke voorganger over de mogelijkheden om in Dimona zich in te zetten voor de opbouw en uitbouw van de kleine huisgemeente. Bewust is gezocht naar een lokaal iemand, die de cultuur kent en ook hun taal spreekt.  Wanneer meer concreet is zullen we op de website hierover berichten.